1. Oficiální název: Obec Všelibice


2. Důvod a způsob založení:
Obec Všelibice, jako základní územně samosprávný celek, je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy. V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.


3. Organizační struktura:
Výkonnými orgány obce je 15-ti členné zastupitelstvo, z toho pětičlenná rada obce. V čele rady a zastupitelstva obce je starostka Bc. Martina Sluková. Zástupcem je místostarostka Denisa Jandusová. Obec odbory ani jiné další organizace nemá.


4. Kontaktní spojení:
Adresa: Obecní úřad Všelibice, Všelibice 65, 463 48 Všelibice
Telefon: 485 148 835
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Adresa datové schránky: npkbmc9


5. Případné platby lze poukázat:
Česká spořitelna a.s., číslo účtu 984933339/0800
Fio banka a.s., číslo účtu 4634846348/2010 (poplatky)

Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.


6. IČ: 00263303


7. DIČ: CZ00263303, obec je plátce DPH


8. Dokumenty:

Rozpočty, závěrečné účty, výsledky hospodaření... (webová adresa: www.vselibice.cz/rozpocty)
Obecně závazné vyhlášky, řády... (webová adresa: www.vselibice.cz/vyhlasky)

Výsledek hospodaření obce za rok 2015
Výsledek hospodaření obce za rok 2014
Výsledek hospodaření obce za rok 2013


9. Žádosti o informace:
Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4). Za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou adresu obce (viz bod 4), nebo do datové schránky obce (viz bod 4).


10. Příjem žádostí a dalších podání:
Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadu (viz bod 4) v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4). Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou adresu obce (viz bod 4), nebo do datové schránky obce (viz bod 4).


11. Opravné prostředky:
Poučení k opravným prostředkům je vždy uvedeno v rozhodnutí.


12. Formuláře: Osobní vyzvednutí na Obecním úřadu Všelibice


13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací: Co mám dělat, když ...


14. Předpisy:

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku ČR.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 320/2000 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Úplné znění právních předpisů...

14.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce...
Právní předpisy obce a jejich evidence jsou také k nahlédnutí na obecním úřadu.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací:
Informace jsou poskytovány zdarma.


16. Licenční smlouvy:
Žádné licenční smlouvy nejsou evidovány.


17. Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb.:

Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zprávy (webová adresa: www.vselibice.cz/informace)
Již poskytnuté informace (webová adresa: www.vselibice.cz/informace)